Játékszabályzat

Játékszabályzat

A Laposa Julianna e.v. nyereményjátékot hirdet Facebook oldalán. (Laposa Julcsi).

A játékban való részvétel feltétele

A játékban azok a cselekvőképes, természetes személyek (továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) meghatározott időtartam alatt megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1. Kommentben válaszol az éppen aktuális postban feltett kérdésre.

2. Helyes választ ad, majd hozzájárul, hogy a sorsolás után a neve kikerüljön a fent említett Facebook oldalra.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a lebonyolításban közvetlenül közreműködő Szervező, és megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játék időtartama: 2020. november 30. -  2020. december 4. 18:00

Sorsolás és eredményhirdetés:
2020.  december 6. 18:00
Advent esték Laposa Julcsival című élő bejelentkezésben.
Sorsolás: manuálisan

 

Kizárás

A játék szervezője fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az oldalra kétes jellegű vagy egyéb, a közízlést sértő illetve oda nem illő tartalmak kerülnek feltöltésre, azokat minden előzetes bejelentés nélkül törölje és ezzel a Játékost a versenyből kizárja.

A jelen Játékszabályzatnak mindenben megfelelő nyertesek a nyeremények “átvételére” a nyertességről szóló értesítést követően (e-mail illetve Facabook üzenet), de legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

 

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

 

Nyereményadó

A nyereményből származó adózási kötelezettséget a Szervező vállalja, így a nyertest nem terheli a nyereményből adódó fizetési kötelezettség.

 

Felelősség

A Játékos által megadott adatok hiányossága/hibája (pl. névelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.) miatt a késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét vele szemben nem érvényesítheti. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

6. Adatkezelés
Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

1.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a játékban részt vevő hozzájárul, hogy a beküldött képét a Szervező a Facebookon és a saját honlapján (www.lapaosajulcsi.eu) közzétegye, nyerés esetén a Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

 

1.3. Érintettek tudomásul veszik, hogy Szervező a nyertesekről készült felvételeket nyomtatott és elektronikus anyagaikban felhasználhatja.
1.4. Laposa Julianna e.v. kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
1.5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Játékos esetén: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.
1.6. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
1.7. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték működésének betöltése.
1.10. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a játék végéig, valamint a nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli.
1.11. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a Laposa Julianna marketing munkatársai a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
1.11. Az érintettek bármikor kérhetik a személyes adataiknak a törlését.
1.12. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Laposa Julianna e.v., mint Szervező

Tekenye, 2020. november 30.

 

2020-11-30 (00:00)